2020 оны 3-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.664 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 4176 519.93 4190.634 14.634
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 3375.224 425.233 3424.576 49.352
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 800.776 94.697 766.058 -34.718
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.21% 18.28% 0.9
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 24567.736 2683 23527 -1040.736
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21308.6

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 6451.6 585.9 7726.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 8114.224 893 6885
Гадагшаа гарсан нүүрс тн