2020 оны 3-р сарын 25-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.079 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 13050 505.89 12912.156 -137.844
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 10547.575 408.808 10524.085 -23.49
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 2502.425 97.082 2388.071 -114.354
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 19.19% 18.49% 0.69
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 76774.175 3481 75843 -931.175
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22920.7

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 20161.25 1737.6 22125.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 25356.95 732 19672
Гадагшаа гарсан нүүрс тн