2020 оны 3-р сарын 24-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.061 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 12528 505.458 12406.266 -121.734
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 10125.672 414.222 10115.277 -10.395
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 2402.328 91.236 2290.989 -111.339
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.05% 18.47% 0.71
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 73703.208 3224 72362 -1341.208
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21915.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 19354.8 1320 20388.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 24342.672 730 18940
Гадагшаа гарсан нүүрс тн