2020 оны 3-р сарын 23-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.17 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 12006 508.086 11900.808 -105.192
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 9703.769 415.18 9701.055 -2.714
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 2302.231 92.906 2199.753 -102.478
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.29% 18.48% 0.7
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 70632.241 3434 69138 -1494.241
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21325.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 18548.35 1716 19068.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 23328.394 731 18210
Гадагшаа гарсан нүүрс тн