2020 оны 3-р сарын 22-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.483 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 11484 515.592 11392.722 -91.278
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 9281.866 421.349 9285.875 4.009
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 2202.134 94.243 2106.847 -95.287
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.28% 18.49% 0.69
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 67561.274 3014 65704 -1857.274
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20340.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 17741.9 1465.2 17352.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 22314.116 730 17479
Гадагшаа гарсан нүүрс тн