2020 оны 3-р сарын 21-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.332 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 10962 511.974 10877.13 -84.87
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 8859.963 416.069 8864.526 4.563
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 2102.037 95.905 2012.604 -89.433
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.73% 18.5% 0.68
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 64490.307 3184 62690 -1800.307
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 19604.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 16935.45 587.7 15886.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 21299.838 735 16749
Гадагшаа гарсан нүүрс тн