2020 оны 3-р сарын 20-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.097 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 10440 506.322 10365.156 -74.844
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 8438.06 414.322 8448.457 10.397
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 2001.94 92 1916.699 -85.241
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.17% 18.49% 0.69
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 61419.34 3274 59506 -1913.34
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 19752.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 16129 395.4 15299.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 20285.56 738 16014
Гадагшаа гарсан нүүрс тн