2020 оны 3-р сарын 19-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.047 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 9918 505.134 9858.834 -59.166
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 8016.157 408.535 8034.135 17.978
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 1901.843 96.599 1824.699 -77.144
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 19.12% 18.51% 0.67
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 58348.373 2579 56232 -2116.373
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20094.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 15322.55 666 14903.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 19271.282 740 15276
Гадагшаа гарсан нүүрс тн