2020 оны 3-р сарын 16-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.742 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 8352 521.802 8342.298 -9.702
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 6750.448 423.206 6807.891 57.443
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 1601.552 98.596 1534.407 -67.145
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.9% 18.39% 0.79
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 49135.472 2857 48047 -1088.472
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20712

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 12903.2 1749.8 13293
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 16228.448 745 13048
Гадагшаа гарсан нүүрс тн