2020 оны 3-р сарын 12-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.749 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 6264 521.982 6255.846 -8.154
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 5062.836 428.706 5107.718 44.882
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 1201.164 93.276 1148.128 -53.036
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 17.87% 18.35% 0.83
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 36851.604 3141 35406 -1445.604
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21092.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 9677.4 10673.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 12171.336 758 10048
Гадагшаа гарсан нүүрс тн