2020 оны 3-р сарын 18-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.069 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 9396 505.656 9353.7 -42.3
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 7594.254 411 7625.6 31.346
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 1801.746 94.656 1728.1 -73.646
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.72% 18.48% 0.7
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 55277.406 2768 53653 -1624.406
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20168.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 14516.1 604.8 14237.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 18257.004 742 14536
Гадагшаа гарсан нүүрс тн