2020 оны 3-р сарын 17-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.073 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 8874 505.746 8848.044 -25.956
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 7172.351 406.709 7214.6 42.249
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 1701.649 99.037 1633.444 -68.205
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 19.58% 18.46% 0.72
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 52206.439 2838 50885 -1321.439
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20306

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 13709.65 340 13633
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 17242.726 746 13794
Гадагшаа гарсан нүүрс тн