2020 оны 3-р сарын 15-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.703 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 7830 520.866 7820.496 -9.504
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 6328.545 425.787 6384.685 56.14
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 1501.455 95.079 1435.811 -65.644
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.25% 18.36% 0.82
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 46064.505 3213 45190 -874.505
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 19707.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 12096.75 11543.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 15214.17 749 12303
Гадагшаа гарсан нүүрс тн