2020 оны 3-р сарын 14-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.743 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 7308 521.838 7299.63 -8.37
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 5906.642 429.719 5958.898 52.256
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 1401.358 92.119 1340.732 -60.626
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 17.65% 18.37% 0.81
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 42993.538 3371 41977 -1016.538
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20456.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 11290.3 804 11543.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 14199.892 752 11554
Гадагшаа гарсан нүүрс тн