2020 оны 3-р сарын 13-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.748 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 6786 521.946 6777.792 -8.208
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 5484.739 421.461 5529.179 44.44
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 1301.261 100.485 1248.613 -52.648
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 19.25% 18.42% 0.76
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 39922.571 3200 38606 -1316.571
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20404.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 10483.85 66 10739.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 13185.614 754 10802
Гадагшаа гарсан нүүрс тн