2020 оны 3-р сарын 11-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.718 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 5742 521.226 5733.864 -8.136
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 4640.933 422.226 4679.012 38.079
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 1101.067 99 1054.852 -46.215
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.99% 18.4% 0.78
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 33780.637 2897 32265 -1515.637
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21850.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 8870.95 884.2 10673.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 11157.058 759 9290
Гадагшаа гарсан нүүрс тн