2020 оны 3-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 20.755 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 5220 498.114 5212.638 -7.362
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 4219.03 402.26 4256.786 37.756
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 1000.97 95.854 955.852 -45.118
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 19.24% 18.34% 0.84
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 30709.67 3189 29368 -1341.67
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21725

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 8064.5 974.4 9789
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 10142.78 760 8531
Гадагшаа гарсан нүүрс тн