2020 оны 3-р сарын 9-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.829 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 4698 523.89 4714.524 16.524
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 3797.127 429.95 3854.526 57.399
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 900.873 93.94 859.998 -40.875
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 17.93% 18.24% 0.94
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 27638.703 2652 26179 -1459.703
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21510.6

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 7258.05 1088 8814.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 9128.502 886 7771
Гадагшаа гарсан нүүрс тн