2020 оны 3-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.739 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 3654 521.73 3670.704 16.704
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 2953.321 427.281 2999.343 46.022
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 700.679 94.449 671.361 -29.318
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.1% 18.29% 0.89
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 21496.769 2760 20844 -652.769
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21615.7

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 5645.15 1602.5 7140.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 7099.946 892 5992
Гадагшаа гарсан нүүрс тн