2020 оны 3-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.879 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 3132 525.096 3148.974 16.974
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 2531.418 428.887 2572.062 40.644
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 600.582 96.209 576.912 -23.67
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.32% 18.32% 0.86
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 18425.802 2971 18084 -341.802
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20905.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 4838.7 1671.8 5538.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 6085.668 894 5100
Гадагшаа гарсан нүүрс тн