2020 оны 3-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.83 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 2610 523.926 2623.878 13.878
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 2109.515 428.485 2143.175 33.66
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 500.485 95.441 480.703 -19.782
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.22% 18.32% 0.86
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 15354.835 3692 15113 -241.835
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20127.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 4032.25 581.4 3866.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 5071.39 896 4206
Гадагшаа гарсан нүүрс тн