2020 оны 3-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.817 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 2088 523.602 2099.952 11.952
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 1687.612 427.884 1714.69 27.078
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 400.388 95.718 385.262 -15.126
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.28% 18.35% 0.83
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 12283.868 2784 11421 -862.868
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20442

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 3225.8 1312 3285
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 4057.112 889 3310
Гадагшаа гарсан нүүрс тн