2020 оны 3-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 22.031 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 1566 528.75 1576.35 10.35
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 1265.709 432.099 1286.806 21.097
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 300.291 96.651 289.544 -10.747
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.28% 18.37% 0.81
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 9212.901 2665 8637 -575.901
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20019

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 2419.35 1642.5 1973
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 3042.834 864 2421
Гадагшаа гарсан нүүрс тн