2020 оны 3-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.818 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 1044 523.62 1047.6 3.6
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 843.806 426.267 854.707 10.901
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 200.194 97.353 192.893 -7.301
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.59% 18.41% 0.77
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 6141.934 2901 5972 -169.934
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 19240.5

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 1612.9 330.5 330.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 2028.556 789 1557
Гадагшаа гарсан нүүрс тн