2020 оны 3-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.833 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 522 523.98 523.98 1.98
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 421.903 428.44 428.44 6.537
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 100.097 95.54 95.54 -4.557
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.23% 18.23% 0.95
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 3070.967 3071 3071 0.033
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 19699

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 806.45
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 1014.278 768 768
Гадагшаа гарсан нүүрс тн