2020 оны 2-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 21.08 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 17537.982 505.93 18164.268 626.286
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 14313.994 406.866 15073.415 759.421
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 3223.988 99.064 3090.853 -133.135
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 19.58% 17.02% 1.36
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 91899.84 89265 -2634.84
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20467

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 35003 259.75 35607.58
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 35942.745 988.15 29360.58
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43