2020 оны 2-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 21464 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 16933.224 515.142 17658.338 725.114
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 13820.408 419.123 14666.549 846.141
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 3112.816 96.019 2991.789 -121.027
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 18.64% 16.94% 1.44
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 88730.88 1738 89265 534.12
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21195.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 33796 1045.8 35347.83
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 34703.34 988 28372.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43