2020 оны 2-р сарын 27-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 25.82 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 16328.466 619.578 17143.196 814.73
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 13326.822 512.901 14247.426 920.604
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 3001.644 106.677 2895.77 -105.874
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 17.22% 16.89% 1.49
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 85561.92 3372 87527 1965.08
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21137.6

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 32589 945.83 34302.03
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 33463.935 970 27384.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43