2020 оны 2-р сарын 26-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 25.41 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 15723.708 609.876 16523.618 799.91
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 12833.236 506.462 13734.525 901.289
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 2890.472 103.414 2789.093 -101.379
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.96% 16.88% 1.5
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 82392.96 2813 84155 1762.04
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21161.77

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 31382 1710.8 33356.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 32224.53 973 26414.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43