2020 оны 2-р сарын 25-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 25.375 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 15118.95 608.994 15913.742 794.792
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 12339.65 502.599 13228.063 888.413
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 2779.3 106.395 2685.679 -93.621
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 17.47% 16.88% 1.5
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 79224 3158 81342 2118
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20423.97

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 30175 1713.4 31645.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 30985.125 975 25441.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43