2020 оны 2-р сарын 24-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 25.33 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 14514.192 607.878 15304.748 790.556
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 11846.064 502.007 12725.464 879.4
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 2668.128 105.871 2579.284 -88.844
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 17.42% 16.85% 1.53
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 76055.04 2713 78184 2128.96
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 19685.57

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 28968 1198.8 29932
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 29745.72 977 24466.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43