2018 оны 7-р сарын 20-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 5760 291.168 5756.292 -3.708
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 4640 233.529 4636.495 -3.505
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 1120 57.639 1119.797 -0.203
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.8% 19.45% -0.009999999999998
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 51620 2431 55545 3925
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 10764

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 9100 260 5108
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 9640 487 9990
Гадагшаа гарсан нүүрс тн