2018 оны 7-р сарын 19-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 5472 289.458 5465.124 -6.876
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 4408 233.486 4402.966 -5.034
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 1064 55.972 1062.158 -1.842
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.34% 19.44% 0
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 49039 2434 53114 4075
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 10991

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 8645 4848
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 9158 516 9503
Гадагшаа гарсан нүүрс тн