2018 оны 7-р сарын 18-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 5184 288.486 5175.666 -8.334
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 4176 231.071 4169.48 -6.52
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 1008 57.415 1006.186 -1.814
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.9% 19.44% 0
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 46458 2460 50680 4222
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 11507

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 8190 195 4848
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 8676 510 8987
Гадагшаа гарсан нүүрс тн