2020 оны 1-р сарын 12-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.98 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 7728 647.406 7748.068 20.068
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 6356.904 539.903 6480.898 123.994
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 1371.096 107.503 1267.17 -103.926
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.61% 16.35% 1.39
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 42580.644 2714 47749 5168.356
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20224

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 15483.84
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 16359.75 970 12451
Гадагшаа гарсан нүүрс тн