2020 оны 1-р сарын 11-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 2678 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 7084 646.02 7100.662 16.662
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 5827.162 539.228 5940.995 113.833
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 1256.838 106.792 1159.667 -97.171
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.53% 16.33% 1.41
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 39032.257 2343 45035 6002.743
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21194

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 14193.52
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 14996.4375 972 11481
Гадагшаа гарсан нүүрс тн