2020 оны 1-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.78 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 6440 642.816 6454.642 14.642
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 5297.42 534.878 5401.767 104.347
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 1142.58 107.938 1052.875 -89.705
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.79% 16.31% 1.43
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 35483.87 2927 42692 7208.13
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22166

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 12903.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 13633.125 975 10509
Гадагшаа гарсан нүүрс тн