2020 оны 1-р сарын 9-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 27.07 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 5796 649.584 5811.826 15.826
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 4767.678 545.174 4866.889 99.211
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 1028.322 104.41 944.937 -83.385
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.07% 16.26% 1.48
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 31935.483 2987 39765 7829.517
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23141

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 11612.88
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 12269.8125 973 9534
Гадагшаа гарсан нүүрс тн