2020 оны 1-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 27.05 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 5152 649.278 5162.242 10.242
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 4237.936 541.509 4321.715 83.779
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 914.064 107.769 840.527 -73.537
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.6% 16.28% 1.46
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 28387.096 2194 36778 8390.904
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24114

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 10322.56
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 10906.5 975 8561
Гадагшаа гарсан нүүрс тн