2020 оны 1-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 27.09 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 4508 650.088 4512.964 4.964
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 3708.194 543.68 3780.206 72.012
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 799.806 106.408 732.758 -67.048
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.37% 16.24% 1.5
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 24838.709 2728 34584 9745.291
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 25089

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 9032.24
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 9543.1875 978 7586
Гадагшаа гарсан нүүрс тн