2020 оны 1-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.83 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 3864 643.878 3862.876 -1.124
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 3178.452 535.255 3236.526 58.074
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 685.548 108.623 626.35 -59.198
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.87% 16.21% 1.53
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 21290.322 3107 31856 10565.678
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 26067

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 7741.92
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 8179.875 980 6608
Гадагшаа гарсан нүүрс тн