2018 оны 7-р сарын 17-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 4896 287.568 4887.18 -8.82
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 3944 231.008 3938.409 -5.591
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 952 56.56 948.771 -3.229
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.67% 19.41% 0.030000000000001
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 43877 2755 48220 4343
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 11822

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 7735 132 4653
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 8194 510 8477
Гадагшаа гарсан нүүрс тн