2020 оны 1-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.85 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 3220 644.31 3218.998 -1.002
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 2648.71 541.898 2701.271 52.561
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 571.29 102.412 517.727 -53.563
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 15.89% 16.08% 1.66
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 17741.935 5375 28749 11007.065
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 27047

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 6451.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 6816.5625 1090 5628
Гадагшаа гарсан нүүрс тн