2020 оны 1-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.84 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 2576 644.058 2574.688 -1.312
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 2118.968 539.507 2159.373 40.405
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 457.032 104.551 415.315 -41.717
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.23% 16.13% 1.61
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 14193.548 5033 23374 9180.452
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28137

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 5161.28
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 5453.25 1092 4538
Гадагшаа гарсан нүүрс тн