2020 оны 1-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.84 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 1932 644.148 1930.63 -1.37
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 1589.226 540.865 1619.866 30.64
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 342.774 103.283 310.764 -32.01
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.03% 16.1% 1.64
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 10645.161 5301 18341 7695.839
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29229

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 3870.96
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 4089.9375 1094 3446
Гадагшаа гарсан нүүрс тн