2020 оны 1-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.86 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 1288 644.62 1286.482 -1.518
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 1059.484 541.363 1079.001 19.517
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 228.516 103.257 207.481 -21.035
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.02% 16.13% 1.61
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 7096.774 5042 13040 5943.226
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30323

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 2580.64
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 2726.625 1120 2352
Гадагшаа гарсан нүүрс тн