2020 оны 1-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.74 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 644 641.862 641.862 -2.138
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 529.742 537.638 537.638 7.896
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 114.258 104.224 104.224 -10.034
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.24% 16.24% 1.5
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 3548.387 7998 7998 4449.613
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31443

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 1290.32
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 1363.3125 1232 1232
Гадагшаа гарсан нүүрс тн