2019 оны 12-р сарын 31-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 26.83 - 26.9528 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 19964 646.866 20156.994 192.994
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16338 527.032 16337.992 543.9586 16765.292 427.3
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3626 116.968 3626.008 102.9074 3391.702 -234.306
ДХЦЭХ
%
% 18.16% 18.16% 18.16% 15.91% 16.83% 1.33
Технологийн хэрэгцээний ус тн 114500 3693.548 114499.988 90980 -23519.988
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 50920

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 32675

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 800 24800 19996.43
Нүүрсний зарцуулалт тн 41430.202 1336.458 41430.198 6632.43 38241.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 14