2019 оны 12-р сарын 30-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 26.83 - 26.97 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 19320 647.28 19510.128 190.128
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16338 527.032 15810.96 536.703 16221.3334 410.3734
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3626 116.968 3509.04 110.577 3288.7946 -220.2454
ДХЦЭХ
%
% 18.16% 18.16% 18.16% 17.08% 16.86% 1.3
Технологийн хэрэгцээний ус тн 114500 3693.548 110806.44 90980 -19826.44
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 50920

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 39307.43

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 800 24000 19996.43
Нүүрсний зарцуулалт тн 41430.202 1336.458 40093.74 1140 31609
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 14