2019 оны 12-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 26.83 - 27.24 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 18676 653.796 18862.848 186.848
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16338 527.032 15283.928 545.375 15684.6304 400.7024
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3626 116.968 3392.072 108.421 3178.2176 -213.8544
ДХЦЭХ
%
% 18.16% 18.16% 18.16% 16.58% 16.85% 1.31
Технологийн хэрэгцээний ус тн 114500 3693.548 107112.892 90980 -16132.892
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 50920

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 40447.43

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 12-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 800 23200 19996.43
Нүүрсний зарцуулалт тн 41430.202 1336.458 38757.282 980 30469
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 14